Jak můžete pomoci

OBČAN

 • Zajímejte se o problémy rozvojových zemí a žádejte více informací v mediích.   
 • Sledujte českou politiku v oblasti rozvojové spolupráce a informujte se o programech rozvojové spolupráce.
 • Apelujte na politiky v otázkách větší angažovanosti na poli zahraniční rozvojové spolupráce a důležitosti vzdělání a odstranění dětské práce.  
 • Diskutujte se svými přáteli, kolegy, učiteli či studenty.  
 • Aktivně se zapojte do boje proti dětské práci jako dobrovolník, dárce nebo odpovědný spotřebitel, podepište petici, vyjádřete svůj nesouhlas nebo zorganizujte svoji vlastní kampaň.  

 

SPOTŘEBITEL

 • Žádejte více informací od majitele obchodu, kde výrobek kupujete. Zajímejte se kde a kým byly výrobky vyrobeny.
 • Zajímejte se, jestli má daná firma například firemní strategii nebo pravidla, která přesně říkají, že nevyužívají dětskou práci. 
 • Kupujte výrobky s ochranou známkou Fair Trade. Ta zaručuje nejen to, že výrobek nebyl vyroben dětmi, ale také, že jejich rodiče dostali za svou práci dostatečně zaplaceno. Vyšší příjem dává rodičům možnost nejen děti uživit, ale také jim zaplatit vzdělání, a tím jim dát šanci na kvalitnější život. Fair Trade tak představuje jednoduchou možnost pomoci lidem v rozvojových zemích na základě jen malé změny v našem každodenním životě. Více informací o Fair Trade na http:/www.fairtrade-asociace.cz/

FIRMY 

 

Kampaň Stop dětské práci – je lepší chodit do školy vytvořila Akční plán pro firmy shrnující pravidla, kterými by se měly řídit firmy, které umísťují svoje provozy do rozvojových zemí nebo spolupracují s dodavateli z těchto zemí. Cílem akčního plánu je:

 • Zaměřit se na všechny formy dětské práce, které zakazují úmluvy Mezinárodní organizací práce (ILO) o právech dětí, a s tím spojené právo všech dětí na vzdělání. 
 • Bojovat proti dětské práci v širším kontextu úsilí prosazování pracovních práv a zaměřit se na zapojení dalších hráčů jako jsou odbory, nevládní organizace, vlády, společné iniciativy těchto hráčů atd.  
 • Potřebu zapojit všechny dodavatelské firmy dané společnosti do procesu potírání dětské práce a nikoli alibisticky ukončit spolupráci s nimi.     
 • Vnitřní pravidla firem by podle kampaně Stop dětské práci měla obsahovat zákaz využívání všech forem dětské práce včetně formulace zákazu dětské práce ve smlouvách s dodavateli; podporovat pracovní práva všech zaměstnanců a zajistit, aby dětem, které byly dosud firmou či dodavatelem zaměstnány, bylo poskytnuto plnohodnotné vzdělání.  

Český překlad dokumentu Jak zamezit využívání dětské práce - doporučení pro firmy najdete zde.

POLITICI

Česká republika v roce 2000 podepsala Deklaraci tisíciletí, kterou se zavázala přispět ke splnění Rozvojových cílů tisíciletí včetně poskytnutí základního vzdělání všem chlapcům a dívkám na světě do roku 2015. Toho je možné dosáhnout jen tehdy, jestliže nyní pracující děti budou chodit do školy. Jak může Česká republika a její političtí představitelé přispět k lepšímu přístupu dětí ke vzdělání a k odstranění dětské práce ve světě?

 • Podpořit návrhy na zvýšení financí určených na humanitární a rozvojovou pomoc. Česká vláda na rozvojovou spolupráci v současnosti přispívá 0,11 procenty hrubého národního důchodu. V rámci Evropské unie se zavázala usilovat o dosažení 0,17 procent do roku 2010 a 0,33 procent do roku 2015.
 • Zajímat se o to, kolik prostředků je vyčleněno na zahraniční rozvojové projekty podporující vzdělání a boj proti dětské práci.
 •  Usilovat o větší angažovanost České republiky v oblasti naplňování Rozvojových cílů tisíciletí s důrazem na cíl č. 2 - Základní vzdělání pro všechny.
 •  Na mezinárodní i evropské úrovni podporovat taková opatření, která zemím umožní hospodářský růst, avšak nikoli na úkor občanských a sociálních práv obyvatel, včetně jejich pracovních práv.
 • Apelovat na dodržování mezinárodních úmluv upravujících dětská práva, přístup ke vzdělání a dětskou práci a stejně tak podporovat iniciativy, které se snaží dostat děti zpátky do školy.